Menu

Opvang-zaken

Wenprocedure

Nieuwe kinderen mogen voordat de opvang start een “dagje” komen wennen. Neemt u hiertoe vooraf contact met ons op zodat wij uw kind goed voorbereid kunnen verwelkomen.
Op dat moment kunnen wij met u nog praktische zaken doornemen.
Tijdens het wennen kunnen kinderen steun vinden bij broertjes/zusjes en vriendjes. Na de wenperiode zullen wij de omgang met andere kinderen ook stimuleren.

Zie ook "Praktische zaken": intake en wennen.

Afmelding/ziekmelding

Indien uw kind geen gebruik gaat maken van onze opvang, bijvoorbeeld vanwege ziekte, verzoeken wij u dat z.s.m. aan ons door te geven. Ook voor BSO kinderen verzoeken wij u niet alleen de school te bellen maar ook ZieZoo. Mocht u geen gehoor krijgen, spreekt u dan ons antwoordapparaat of voicemail in. Meestal heeft u ook een mobiel nummer van ons. Niet afmelden per email. In verband met de planning van het ophalen van kinderen verzoeken wij u de afmelding ’s ochtends vroeg telefonisch door te geven. Contactgegevens vindt u op de website.

Afmelding voor opvang voor een toekomstige datum, bijvoorbeeld vanwege vakantie of andere afspraken, kunt u doorgeven via de ouderportal.
Opvang waarvan niet gebruikt is gemaakt, wordt niet gerestitueerd.

Afmelding van kinderen die voorschoolse opvang genieten: wilt u ons dat zo tijdig mogelijk laten weten, uiterlijk op de ochtend zelf voor 08.00 uur, maar liever nog voordat de opvang start mogelijk op ons mobiel nummer. Wilt u deze afmelding a.u.b. telefonisch doen en niet per e-mail, sms of de ouderportal.
Totale afmelding van de opvang of van een of meer weekdagen kunt u doen via de ouderportal.

Mutaties opvang

Via de ouderportal kunt u diverse mutaties doorgeven. Beschikt u niet over een computer, Internet/e-mail, kunt u zich wenden tot de leiding van uw vestiging. Wij kunnen u behulpzaam zijn met het invullen via onze computer (bijv. aanvraag kinderopvangtoeslag, mutaties opvang).

Extra dagen opvang kunnen worden aangevraagd via de ouderportal (minimaal een week van tevoren, anders zowel via de portal alsmede mondeling). De extra dag wordt op een volgende factuur in rekening gebracht. Het tarief van de extra dag is gebaseerd op het dagdeel/de dagdelen (bijvoorbeeld een hele dag, wel of geen verlengde middag etc.). Tarieven staan gepubliceerd op onze website.

U betaalt uitsluitend over de extra opvang. Wenst u bijvoorbeeld studiedagopvang op een dag dat uw kind normaliter in de middag bij ons komt, dan brengen wij alleen een toeslag voor de ochtend in rekening.

Extra opvang wordt alleen gehonoreerd indien de kind- en personele bezetting dit mogelijk maakt. In geval van urgente situaties kunt u altijd een aanvraag doen.

Extra vakantie opvang

Meer dagen van de week vakantie opvang behoort tot de mogelijkheden. Dit kan via de ouderportal worden aangevraagd.
Structureel extra dagen vakantie opvang is mogelijk, vraagt u dan van ons een offerte hiertoe.

Ruilen van dagen

Wilt u een keer voor uw kind(eren) een dag ruilen? Dat kan.
Daar hebben wij voor de duidelijkheid, redelijkheid en tbv de stabiliteit van de groepen wel wat regels voor opgesteld.
Indien er veel geruild wordt, door diverse ouders, dan geeft dat namelijk veel onrust op de groep. En dat is weer niet in het belang van de kinderen en niet conform de Wet Kinderopvang.
Ons ruilbeleid:

Neemt u 2 of meer contractuele weekdagen af? Dan mag u op jaarbasis in totaal 10 keer ruilen.
Heeft u 1 contractuele weekdag? Dan mag u in totaal op jaarbasis 6 keer ruilen.
Dit geldt per kind.
Start of eindigt uw contract gedurende het kalenderjaar? Dan worden de ruildagen naar rato berekend.

Ruilen is alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid. Wacht u altijd eerst de bevestiging af!

U kunt alleen dezelfde opvangvormen ruilen. Bijvoorbeeld naschoolse opvang een keer ruilen voor een andere naschoolse middag en een vakantiedag voor een andere vakantiedag. U kunt geen korte opvang ruilen voor een langere opvang, zoals een middag ruilen voor een vakantiedag.

Opvang waar wij speciaal extra medewerkers voor inroosteren komen niet in aanmerking voor ruilen (in het algemeen zijn dit namelijk momenten die wij als service aanbieden, zelfs vanaf 1 kind maar die daardoor reeds onder kostprijs worden aangeboden).
Dit betekent dat de extra (ochtend)opvang i.v.m. een studiedag, en de voorschoolse opvang, niet onder de ruil-regeling vallen.

Ruilen kan niet met terugwerkende kracht (een afmelding in het verleden leidt dus niet tot een extra dag in de toekomst).
Een aanvraag voor ruilen moet minimaal 1 week van te voren worden aangevraagd. Dat kan via de ouderportal.
Zo hebben wij tijd om te beoordelen of er plaats is en of er voldoende medewerkers ingeroosterd of beschikbaar zijn. Ook kunnen wij deze aanvraag in onze planning verwerken, van belang voor eventuele haal- en brenglijsten, e.d.
Er zijn verder geen beperkingen aan het ruilen in de toekomst (hoeft dus niet binnen een bepaalde periode te vallen).

Een eenmaal aangevraagde en toegekende ruildag kan niet meer geannuleerd worden.

Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij een extra kind alleen kunnen opvangen indien aan de eisen van de Wet Kinderopvang wordt voldaan (groepsgrootte en kind-leidster ratio). Wacht u derhalve eerst even op ons akkoord. Aanvragen, zowel mondeling, via email of ouderportal derhalve minimaal een week van tevoren. Urgent ruilen alleen via mondeling contact hierover.

Brengen en halen (op centrum)

Overdracht van informatie vinden wij belangrijk. Daarom stellen wij het contact met u op prijs dat wij hebben als u uw kind brengt en/of haalt.
Dat doen wij graag in een ruimte die wij speciaal voor u hebben ingericht. We noemen dat ZieZoo Café, een gezellige ruimte met oudertafel en koffie, thee en water voorziening.
De meeste ouders hebben weinig tijd bij het brengen, maar ook dan bent u van harte welkom om even een kopje koffie of thee te drinken alvorens u bijvoorbeeld naar uw werk gaat.
Wij stellen het op prijs als u bij het halen even de tijd neemt om te vernemen hoe de dag van uw kind is geweest. Heeft u haast, dan kunt u uiteraard snel naar huis gaan. Heeft u even tijd, neemt u dan even plaats.
Teneinde de rust op de groepen te bewaren verzoeken wij u niet rechtstreeks naar de groep van uw kind te lopen en daar uw kind op te halen. Het is veel prettiger als u zich even bij ons meldt, liefst even plaatsneemt aan onze oudertafel, waarna wij er voor zorgen dat uw kind bij u komt (of dat u eventueel toch naar de groep kunt lopen). Op die manier hebben wij ook een beter overzicht en kunnen wij de rust en veiligheid van uw kind beter garanderen.

Houdt u er rekening mee dat wij uw kind(eren) niet met derden mee naar huis laten gaan zonder dat u als ouder/verzorger ons hiertoe vooraf heeft bericht. Uiteraard zullen wij op dat moment telefonisch contact met u opnemen, maar wij stellen het op prijs dat u ons vooraf informeert indien een opa/oma, ouder van een vriendje/vriendinnetje e.d. uw kind(eren) komt ophalen.

Ophalen (tijdstip)

Houdt u ook rekening met het feit dat wij een activiteitenprogramma hebben. Dat programma wordt aan uw gecommuniceerd en is via de website in te zien (per locatie). De meeste BSO activiteiten eindigen rond 17.15 uur waarna we wat drinken en eten. Veel kinderen vinden het niet leuk om midden in een activiteit opgehaald te worden of tijdens het eten/drinken. Uiteraard hangt dit ook af van de betreffende activiteit. Kinderen die structureel vroeg worden opgehaald kunnen ook geen keuze maken in activiteiten noch optimaal sociale contacten leggen. Ook voor onze leiding is vroeg ophalen onwenselijk. Denkt u aan activiteiten waarbij een bepaald aantal kinderen is ingepland, bijv. sport teams die uit elkaar vallen als er kinderen voortijdig naar huis gaan. Dit is niet leuk voor uw kind maar ook niet voor de andere kinderen. Bovendien kunnen wij dan niet de kwaliteit van uitvoering waarborgen.
Daarom verzoeken wij u uitdrukkelijk uw kind(eren) NIET EERDER DAN 17.30 UUR op te halen.

Natuurlijk kunt u altijd onder het genot van een kopje koffie of thee op uw kind wachten.

Bezoekt uw kind ons kindercentrum 4 of meer dagen per week, dan kunnen wij ons voorstellen dat u uw kind niet altijd na 17.30 uur wilt ophalen. Maakt u in dat geval hierover een afspraak met uw vestigingsmanager.

Indien u uw kind door omstandigheden wat vroeger dan gebruikelijk wilt ophalen, of later, verzoeken wij u ons (telefonisch) te informeren opdat wij hier voor uw kind op in kunnen spelen.

Op het KDV zijn de haaltijden iets vroeger ivm de aaneengesloten langere dag. Teneinde ook met de kinderen in de middag op stap te kunnen, verzoeken wij u met de vestiging afspraken te maken omtrent het tijdstip van ophalen. Bij deze hele dagopvang vragen wij u uw kind uiterlijk 09.00 uur te brengen zodat wij ook in de ochtend het programma kunnen aanvangen of eventueel op stap kunnen.

Ophalen (door ZieZoo op school)

Indien ZieZoo niet in de school van uw kind is gehuisvest:

Op dagen dat wij de zorg over uw kind hebben, begeleiden wij uw kind van school naar opvang. Zowel tussen de middag (als de locatie ook TSO aanbiedt) als na schooltijd.
Kinderen van de BSO staan vermeld op een planningslijst voor alle vormen van opvang. Indien een kind, vermeld op deze lijst, ontbreekt, zullen wij in de school gaan zoeken en navraag doen. Indien u uw kind zelf ophaalt, het kind bij een vriendje/vriendinnetje gaat spelen en met deze ouder meegaat, enz. verzoeken wij u ons vooraf te berichten opdat wij niet tevergeefs uw kind hoeven te zoeken. Zoeken en navraag kost vaak veel tijd en het is jammer als de andere kinderen dan moeten wachten. Wilt u bij dergelijke afmeldingen goed aangeven voor welke opvang deze afmelding geldt (dus alleen TSO of ook NSO)?

Zusjes en broertjes

Kinderen die een zusje op broertje op ZieZoo hebben, genieten voorrang bij plaatsing.

In het KDV kunnen de kinderen op dezelfde groep worden geplaatst als u dat wenst. Dat benadert de thuissituatie. Dit kan alleen als de groep toereikend is voor de betreffende leeftijden (verticale groep).

De kinderen zullen op de BSO meestal in verschillende leeftijdsgroepen ingedeeld zijn. Zo krijgen zij activiteiten aangeboden die zijn afgestemd op hun leeftijd. Wij werken namelijks ontwikkelingsgericht. Natuurlijk zien de kinderen elkaar vaak genoeg aangezien onze opvang beperkt qua grootte is en wij geen overplaatsing naar andere locaties kennen (elke ZieZoo vestiging is zelfstandig, werkt wel samen maar voegt geen groepen samen). Ook sommige uitstapjes of uitvoeringen geschieden locatiebreed.

Alhoewel u misschien verwacht dat het wennen makkelijker is als de broertjes/zusjes bij elkaar zijn, is het niet altijd wenselijk dat de kinderen bij elkaar in de groep zitten. Het leggen van sociale contacten, het maken van vriendjes gaat erg goed aangezien wij de kinderen goed in de groep introduceren alsmede door onze werkwijze met begeleide activiteiten. De kinderen worden altijd direct en goed in de groep opgenomen. Zo hebben zij vanaf de eerste dag al nieuwe vriendjes.

Kids Golfweken 2018

Ben jij tussen de 7 en 14 jaar? Doe dan mee met onze Kids Golfweek! Een week met veel plezier en waa...

Keurmerk TSO

ZieZoo verzorgt ook tussenschoolse opvang. Tussen de middag verzorgen wij een lunch en activiteiten....

23 aug:
Alle - ZieZoo Kamp 2018 (lynxen & rangers)
24 aug:
Alle - ZieZoo Kamp 2018 (kittens, lynxen & rangers)
24 aug:
Alle - ZieZoo familie BBQ
01 sep:
Alle - ZieZoo op Bieslanddagen zaterdag
02 sep:
Alle - ZieZoo op Bieslanddagen zondag
09 sep:
Alle - ZieZoo Kidsrun 600 m of 2 km (Oostland halve marathon)
14 okt:
Alle - Familie herfstwandeling
08 dec:
Alle - Regiofinale 2018 (jr) First Lego League