Menu

Organisatie

Servicebureau

Kindercentrum ZieZoo is een kleinschalige organisatie. Het servicebureau bestaat uit het oprichters echtpaar Marriëtte en Per. Zij dragen zorg voor het concept en bewaken de kwaliteit. Aan de locaties worden ook eisen gesteld t.a.v. training en opleiding, certificering, e.d. Het servicebureau faciliteert de locaties met een volledig geïntegreerd automatiseringssysteem voor kindplanning, financiële administratie, kindregistratie e.d. alsmede een intern kwaliteits Handboek. Er vindt gezamenlijk marketing plaats, en er staan centrale pedagogen klaar die ondersteunen op pedagogisch gebied, enz. Er ligt een kader, er zijn collega's en er is een klankbord. Hierdoor kan de locatie zich concentreren op de kerntaak: kinderopvang. De overhead binnen het centrum blijft beperkt waardoor wij meer kunnen bieden zoals een hoger gekwalificeerd team en de kwaliteit van de activiteiten.

Openingstijden

Het kindercentrum is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur.

In principe hanteren de locaties de onderstaande openingstijden. Mocht er voor uw locatie afwijkende tijden gelden, dan wordt u daarover geïnformeerd.

KDV

  • 08.00 tot 19.00 uur
  • Vroege Vogel opvang mogelijk vanaf 07.00 uur

BSO

Schoolweken

  • Voorschoolse opvang (VSO): 07.00 - 08.30 uur (of aanvang school)
  • Tussenschoolse opvang (TSO): 11.45/12.00 uur (afh. van school) tot aanvang school
  • Naschoolse opvang (NSO): einde middag school tot 19.00 uur
  • Verlengde middag (VM): een lange middag zoals de woensdag. Diverse scholen hebben op bijvoorbeeld vrijdag ook een vrije middag voor de jongere kinderen. Deze kinderen worden eerder opgevangen.

Vakantieopvang

  • Voorschoolse opvang (VSO VO): van 07.00 uur tot 08.00 uur
  • Vakantieopvang (VO): van 08.00 uur tot 19.00 uur

Vakantieopvang betreft de opvang tijdens vakantieperiodes en losse vakantiedagen. Uiteraard alleen op de weekdagen waarvoor u voor uw kind bij ons opvang heeft afgesloten.
Extra vakantieopvang is mogelijk. Dit kan een enkele vakantiedag betreffen alsmede structureel op een weekdag waarop uw kind tijdens schoolweken geen opvang geniet.

Studiedagen
Studiedagen van school zijn niet in het tarief opgenomen maar ons centrum is wel op deze dagen geopend. Geeft u uw kind daarvoor wel tijdig (minimaal een week) van te voren op, wij moeten immers zorgen voor voldoende personeel. Extra opvang kunt u aanvragen via de ouderportal. Voor urgente opvang (binnen een week) verzoeken wij u contact op te nemen met de directie/houder van uw centrum.

Groepen

Kindercentrum ZieZoo kent verschillende leeftijdsgroepen.

Binnen het kinderdagverblijf (0-4 jaar) werken we met verticale groepen. Deze opvang wordt niet op elk kindercentrum geboden.

In de BSO (4-12 jaar) hanteren we 3 leeftijdsgroepen. De jongste kinderen, vanaf 4 jaar, noemen we de Kittens. Daarna komen de Lyxen. De oudste kinderen noemen we de Rangers. De leeftijdsgrenzen tussen deze groepen kunnen per vestiging iets afwijken, bijvoorbeeld als deze afgestemd zijn op de indeling per bouw van school.

Mentoren
Het team van ZieZoo is opgedeeld in zogenoemde mentoren. Een mentor is verantwoordelijk voor de algehele begeleiding van het kind. Dit betreft de opvang in algemene zin, praktische zaken (bijv. het regelen van de juiste maat binnenschoentjes) alsmede de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van het kindvolgsysteem. ZieZoo kent vaste mentoren op de groepen. De groepen kunnen tijdens activiteiten door andere medewerkers, zogenaamde vakkrachten, begeleid worden.

Vakkrachten
ZieZoo werkt met vakkrachten die door hun opleiding en ervaring een eigen specialisatie hebben. Zo verzorgen gediplomeerde sportvakkrachten de sportactiviteiten, onze kunstenaars de beeldende vorming activiteiten, enz. Op de website kunt u per locatie zien hoe het team is samengesteld en wie welke activiteiten verzorgt.

Op het kinderdagverblijf zijn er wel vaste begeleiders per groep. Ook op het kinderdagverblijf kunnen activiteiten door vakkrachten worden verzorgd.

De omvang van ons kindercentrum alsmede ons team is van een zodanige grootte dat de kinderen alle teamleden kennen. De teamleden doen afwisselend activiteiten met de kinderen, soms per groep en soms met meerdere groepen. Door dit beleid zal het kind geen probleem ondervinden indien iemand van de leiding afwezig is.

ZieZoo beschikt ook over eigen centrale pedagogische adviseurs die onze teams ondersteunen.

Groepsgrootte en leiding
Voor de maximale groepsgroottes en kind-leidster ratio’s (het aantal kinderen in verhouding tot het aantal pedagogisch medewerkers) verwijzen wij naar het Convenant Kinderopvang dat deel uitmaakt van de algemene voorwaarden die op hun beurt deel uitmaken van de overeenkomst die wij met u afgesloten hebben. Deze algemene voorwaarden vindt u op onze website.
Bij ZieZoo kunt u meer medewerkers aantreffen dan u volgens de kwaliteitseisen zou verwachten. Dat komt mede door de vele activiteiten die wij bieden en de extra services zoals het aanbieden van diplomazwemmen en sportverenigingen. Bovendien hanteren wij strikt de inzetbaarheid van boventallige of deels boventallige medewerkers.

Kids Golfweken 2018

Ben jij tussen de 7 en 14 jaar? Doe dan mee met onze Kids Golfweek! Een week met veel plezier en waa...

Opening Kinderdagverblijf Voorburg 1 september 2018

Het is eindelijk zover! Ons kinderdagverblijf in Voorburg wordt gebouwd. Het kinderdagverblijf zal o...

23 aug:
Alle - ZieZoo Kamp 2018 (lynxen & rangers)
24 aug:
Alle - ZieZoo Kamp 2018 (kittens, lynxen & rangers)
24 aug:
Alle - ZieZoo familie BBQ
01 sep:
Alle - ZieZoo op Bieslanddagen zaterdag
02 sep:
Alle - ZieZoo op Bieslanddagen zondag
09 sep:
Alle - ZieZoo Kidsrun 600 m of 2 km (Oostland halve marathon)
14 okt:
Alle - Familie herfstwandeling
08 dec:
Alle - Regiofinale 2018 (jr) First Lego League