Menu

kwaliteit

Uiteraard besteden wij de grootste zorg aan de kwaliteit van onze kinderopvang.
Alle kwaliteitsafspraken zijn vastgelegd in een kwaliteitshandboek waarmee wij dagelijks werken.
Als minimale eis hanteren wij de beleidsregels die zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Deze algemene eisen, zoals groepsgrootte en aantal pedagogisch medewerkers op het aantal kinderen, alsmede onze algemene voorwaarden en de Branche voorwaarden kunt u nalezen in het Convenant Kinderopvang op de pagina tarieven . Nadere informatie en locatie specifieke informatie ontvangt u tijdens onze informatie bijeenkomst waarvoor u zich via deze website kunt inschrijven.
Wij hanteren een open klimaat waarin wij als team steeds met elkaar ons pedagogisch handelen reflecteren en bespreken. Wij hebben een eigen leeromgeving, ZieZoo Academy, waarin wij middels trainingen, e-learning, werkbezoeken e.d. onze kennis, ervaringen en inspiratie uitwisselen.

Onze pedagoge ondersteunt onze teams t.a.v. ons beleid en onze werkplannen, ons pedagogisch handelen, kindobservaties en met trainingen.
Ook hebben wij diverse extra adviseurs (op de diverse vakgebieden) die ons adviseren en feedback geven en ons zodoende scherp houden.
Onze Ouderraden vertegenwoordigen de ouders en bewaken hun belangen en vervullen tevens een belangrijke adviestaak.
Naast pedagogische zaken zijn er nog meer kwaliteitseisen waaraan de vestigingen moeten voldoen zoals jaarlijkse risico inventarisaties veiligheid en gezondheid, een ongevallenregistratie, diverse protocollen (bijv. vermoeden kindermishandeling, pestprotocol) en een klachtenreglement voor ouders en Ouderraad. Hierin worden wij gecontroleerd door de GGD die na inspectie een rapport uitbrengt. Via de links op de LRK nummers op de pagina contact kunt u de rapporten inzien. Kwaliteitsbewaking wordt ook gewaarborgd door het service bureau die o.a. interne audits en tevredenheidsenquetes afneemt.
Als ouder heeft u toegang tot het beschermde deel van onze website met o.a. een informatieboekje. Daarin vindt u meer informatie met o.a. ons klachtenreglement.

(jr) First Lego League techniekcompetitie

Sinds de oprichting doet ZieZoo mee aan de techniekcompetitie First Lego League.We hebben meerdere t...

16 dec:
Alle - Regiofinale First Lego League