Menu

pedagogische uitgangspunten

We vinden het heel belangrijk dat kinderen Ziezoo ervaren als een plaats waar ze zich veilig, vertrouwd en ontspannen voelen. Waar ze kunnen groeien met plezier en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

In de hele dagopvang gaan we uit van verticale groepen. Zo bootsen we de thuissituatie na. Elk kind vervult op enig moment de rol van jongste, middelste en oudste in de groep. Het stimuleert elkaar helpen, leren van elkaar en het zelfvertrouwen. Tegelijkertijd werken we ook ontwikkelingsgericht; afhankelijk van de (ontwikkelings)leeftijd van uw kind zullen we uw kind diverse spelmomenten aanbieden, tezamen met speelkameraadjes van dezelfde leeftijd. Zo kunnen we ieder kind voldoende aandacht en uitdaging bieden.

In de buitenschoolse opvang worden de kinderen worden ingedeeld in leeftijdsgroepen oftewel stamgroepen. Elke groep heeft een eigen ruimte die ingericht is als huiskamer.
Er is aandacht voor de sociale, emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling. We werken ontwikkelingsgericht en daarom delen we de kinderen in verschillende leeftijdsgroepen in (Kittens-Lynxen-Rangers). Omdat ontspanning na schooltijd heel belangrijk is, leggen we het accent op culturele en sportactiviteiten alsmede natuur. We dagen het kind uit zichzelf te ontplooien en bieden op speelse wijze nieuwe stimulansen aan. Spelenderwijs leren.

Alle medewerkers binnen ZieZoo hanteren bovengenoemde uitgangspunten. Dat merkt u in onze omgang met kinderen en ouders. Natuurlijk is elk kind anders. Afhankelijk van het kind kijken wij waar het kind bij gebaat is en dat bespreken we met de ouders. Elk kind heeft een vaste mentor.
Om de ontwikkeling van elk kind bij te houden, werken we met een kindvolgsysteem. In het oudergesprek houden wij u hiervan op de hoogte.

Ouders kunnen het volledig pedagogisch beleidsplan vinden onder de button ‘ouders’.

Pedagogen

Bij ZieZoo werken we met pedagogen die verantwoordelijk zijn voor een actueel pedagogisch beleid. Zij begeleiden ons, trainen het team medewerkers, observeren de kinderen en de aanpak van de leiding en ze voeren, waar nodig, oudergesprekken.
De pedagogen staan bij ons ook op de groep. Daardoor kunnen zij heel goed de theorie en praktijk aan elkaar verbinden.