Wij gebruiken cookies. Akkoord

Kindercentrum ZieZoo is een kleinschalige organisatie. Het servicebureau bestaat uit het oprichters echtpaar Marriëtte en Per. Zij dragen zorg voor het concept en bewaken de kwaliteit. Aan de locaties worden ook eisen gesteld t.a.v. training en opleiding, certificering, e.d. Het servicebureau faciliteert de locaties met een volledig geïntegreerd automatiseringssysteem voor kindplanning, financiële administratie, kindregistratie e.d. alsmede een intern kwaliteits Handboek. Er vindt gezamenlijk marketing plaats, en er staan centrale pedagogen klaar die ondersteunen op pedagogisch gebied, enz. Er ligt een kader, er zijn collega's en er is een klankbord. Hierdoor kan de locatie zich concentreren op de kerntaak: kinderopvang. De overhead binnen het centrum blijft beperkt waardoor wij meer kunnen bieden zoals een goed gekwalificeerd team en kwaliteit van de activiteiten.

Wij werken dus niet met een hoofdkantoor. Voor al uw vragen en verzoeken, zoals een aanvraag voor een extra dag of een vraag over uw factuur, kunt u terecht bij uw vestigingsmanager, die wij teamcaptain noemen. Door onze platte organisatie zijn de lijnen kort en krijgt u snel een antwoord.

Voor al uw vragen en verzoeken verloopt het contact via de teamcaptain:

  • mondeling op de locatie
  • via de ouderportal (bijv extra dag of ziekmelding)
  • telefonisch met de locatie (buiten openingstijden kunt u bericht inspreken)
  • via de locatie e-mail

NB: urgente zaken (< 1 week) uitsluitend mondeling bespreken zodat wij tijdig kunnen reageren.

Kindercentrum ZieZoo kent verschillende leeftijdsgroepen. Deze leeftijdsgroepen staan beschreven op onze website.

Mentoren
Het team van ZieZoo is opgedeeld in zogenoemde mentoren. Een mentor is verantwoordelijk voor de algehele begeleiding van het kind. Dit betreft de opvang in algemene zin, praktische zaken (bijv. het regelen van de juiste maat binnenschoentjes) alsmede de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van het kindvolgsysteem. ZieZoo kent vaste mentoren op de groepen. De groepen kunnen tijdens activiteiten door andere medewerkers, zogenaamde vakkrachten, begeleid worden.

Vakkrachten
ZieZoo werkt met vakkrachten die door hun opleiding en ervaring een eigen specialisatie hebben. Zo verzorgen gediplomeerde sportvakkrachten de sportactiviteiten, onze kunstenaars de beeldende vorming activiteiten, enz. Op de website kunt u per locatie zien hoe het team is samengesteld en wie welke activiteiten verzorgt.

Op het kinderdagverblijf zijn er wel vaste begeleiders per groep. Ook op het kinderdagverblijf kunnen activiteiten door vakkrachten worden verzorgd.

De omvang van ons kindercentrum alsmede ons team is van een zodanige grootte dat de kinderen alle teamleden kennen. De teamleden doen afwisselend activiteiten met de kinderen, soms per groep en soms met meerdere groepen. Door dit beleid zal het kind geen probleem ondervinden indien iemand van de leiding afwezig is.

ZieZoo beschikt ook over eigen centrale pedagogische coaches die onze teams ondersteunen.

Groepsgrootte en leiding
Voor de maximale groepsgroottes en kind-leidster ratio’s (het aantal kinderen in verhouding tot het aantal pedagogisch medewerkers) verwijzen wij naar het Convenant Kinderopvang dat deel uitmaakt van de algemene voorwaarden die op hun beurt deel uitmaken van de overeenkomst die wij met u afgesloten hebben. Deze algemene voorwaarden vindt u op onze website.