Wij gebruiken cookies. Akkoord

Hier kunt u meer lezen over ons pedagogisch beleid. Op de informatiebijeenkomst heeft u hier een indruk van gekregen en wij hopen dat u ons daarom ook gekozen heeft. Heeft u nog vragen, schiet ons gerust aan.

Kindercentrum ZieZoo beschikt over eigen centrale pedagogisch coaches. Deze pedagogen hebben een gespecialiseerde opleiding op het gebied van de ontwikkeling van kinderen. Zij hebben veel werkervaring ook voor andere organisaties en instanties en kunnen onze teams ondersteunen op het gebied van training en opleiding, observaties, video interactie begeleiding, updaten pedagogisch beleid en werkplannen, kindvolgsysteem en oudergesprekken.

Onze pedagogen zijn in ons centrum verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid en begeleiden ons team hierin. Kinderen die extra begeleiding nodig hebben, kunnen geobserveerd worden waarna een gesprek of plan van aanpak volgt dat wij met u afstemmen. Te denken valt aan kinderen met cognitieve of sociaal-emotionele problemen, hoogbegaafde kinderen enz. Uiteraard begeleiden zij ons bij al onze kinderen en volgen wij de ontwikkeling van elk kind individueel, waarbij wij aan elk kind zoveel mogelijk aandacht schenken. Deze ontwikkeling wordt vastgelegd in een speciaal door ons ontwikkeld kindvolgsysteem.

Op onze website vindt u deze pedagogisch coaches ook terug in het overzicht van ons team.

Ons pedagogisch beleid komt tot uiting in alles wat wij doen en waar wij voor staan, zoals onze activiteiten, onze medewerkers, onze werkwijze, onze inrichting, enz. Dit beleid, onderdelen hiervan, onze werkplannen, aanpak e.d. zal met regelmaat op ouderavonden worden besproken. Ons pedagogisch beleidsplan kunt u in grote lijnen lezen via onze website. Ons volledig pedagogisch beleidsplan kunt u via de onderstaande link lezen. Elke vestiging heeft daarnaast nog een pedagogisch werkplan dat specifiek voor die locatie geldt. Niet iedere locatie is immers gelijk, afhankelijk van de groepen, ligging en samenwerking met school enz. Wilt u dat inkijken, vraagt u dan uw teamcaptain.

ZieZoo wil een partner zijn van de ouder in de ontwikkeling van het kind. Wij zien kinderopvang niet alleen als opvang maar als een plek waar een kind zich thuis voelt en kan groeien, (sociale) vaardigheden kan opdoen, competenties kan verwerven en leert omgaan met waarden en normen. Wij dagen alle kinderen uit het beste in zichzelf te ontdekken. Ons beleid is hierbij geïnspireerd op de volgende pedagogische visies:

Emmi Pikler (visie die wij toepassen voor de babygroep)
Bewegen, spelen en echt contact tijdens de verzorging zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling. Pikler geeft inspiratie hoe jonge kinderen ontwikkelingskansen te bieden. “Wanneer we de mogelijkheden van het kind en zijn zelfstandige activiteit vertrouwen en hem voor zijn eigen leerontwikkeling een ondersteunende omgeving bieden, is het tot veel meer in staat dan over het algemeen aangenomen wordt.”

Maria Montessori

  • Ieder kind is een individu met een eigen aanleg, een eigen karakter en een eigen sociale achtergrond
  • Zelf doen, zelf ontdekken en zelf ervaren vormen de basis voor het ontwikkelen van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het zelf leren dragen van verantwoordelijkheid. Maria Montessori noemde dat: “help het mij zelf doen”
  • Verticale leeftijdsstructuur: begeleid door adequaat opgeleide begeleiders in een groep met een verticale leeftijdsstructuur
  • “Voorbereide omgeving”: kinderen ontwikkelen zichzelf het best in een ordelijke voorbereide omgeving
  • “Vrijheid in gebondenheid” en respect: Maria Montessori bood de kinderen vrijheid in gebondenheid. Zelf leren kiezen en verantwoordelijkheid dragen, ontwikkelen bij het kind een gevoel van onafhankelijkheid, eigenwaarde en zelfvertrouwen. In de lijn van de uitgangspunten van Montessori en de huidige maatschappij, zijn gelijkwaardigheid en wederzijds respect belangrijke waarden in het omgaan met elkaar: begeleiders, kinderen en andere volwassenen, waaronder de ouders.

Loris Magaluzzi (Reggio Emilia)
In deze pedagogiek ligt de nadruk op wat kinderen kunnen en niet op wat kinderen niet kunnen.

  • de ruimte is de belangrijkste factor, omdat deze met name kinderen uitdaagt om te onderzoeken en experimenteren (ook wel de 3e pedagoog genoemd; kind en pedagogisch medewerker zijn pedagoog 1 en 2)
  • inspirerende materialen waarmee kinderen hun ideeën en interesses kunnen vormgeven
  • pedagogisch medewerkers kijken en luisteren vooral en sluiten aan bij de ontwikkeling en ideeën van kinderen

Kinderen hebben allemaal hun talenten en hebben de drang om dingen te onderzoeken. Wij richten ons daarom vooral op de ontwikkeling van de eigen identiteit, zelfstandigheid en creatieve vaardigheid.

100 talen van het kind
Kinderen kunnen zich vaak (nog) niet in woorden uitdrukken. Zij hebben echter wel honderd andere talen om zich uit te drukken. Het is van wezenlijk belang dat zij zich kúnnen uitdrukken en communiceren. Volwassenen hebben deze talen verleerd en moeten deze weer leren begrijpen. Zijn pedagogiek is er daarom op gericht de talen van kinderen te leren kennen en ontwikkelen, én te laten horen. De volwassenen creëren situaties waarin de kinderen zich kunnen laten horen. Goed kunnen kijken en luisteren is de belangrijkste eigenschap van een pedagogisch medewerker. Het brengt je vanzelf op ideeën over wat je met de kinderen kunt doen. Kinderen worden zo heel serieus genomen. De pedagogisch medewerkers zijn actief met de kinderen bezig: spelen met hen, praten met hen en helpen hen. Ze helpen de kinderen ook met het registreren van ervaringen, zodat daar later weer over gesproken kan worden. Foto’s zijn daarbij belangrijk. Zij hebben daarom altijd een camera (smartphone) bij de hand om belangrijke momenten of feiten vast te leggen.

Inrichting van de ruimte
Het gebruik van de ruimten en de inrichting van het gebouw is misschien wel het opvallendste aan de Reggio-methode. De ruimte vormt een wezenlijk onderdeel van de pedagogiek. Zij moet voor een groot deel bijdragen aan de verwezenlijking van de doelen en is daarom goed doordacht en aantrekkelijk. Bij de inrichting worden de leidsters bijgestaan door architecten en pedagogen. Volgens de visie van Reggio functioneren kinderen beter in kleine ruimten met een specifieke functie. Kinderen houden ook van afwisseling en hebben veel verschillende behoeften. Er is daarom één grote centrale ruimte waar kinderen uit alle groepen elkaar kunnen ontmoeten en die binnen en buiten met elkaar verbindt. De ruimte is licht en biedt veel verschillende mogelijkheden.

Thomas Gordon
Kindercentrum ZieZoo stimuleert positief gedrag. Voorbeelden hiervan zijn het geven van een compliment, een sociale beloning zoals een gezellige picknick in het park. Ook de inspraak van kinderen, o.a. middels kinderparticipatie, maakt de kinderen betrokken en gehoord.
Het omgaan met negatief gedrag uit zich niet in het straffen e.d. maar het kind op de gevolgen te wijzen die het gedrag met zich meebrengt. Wij hanteren hiertoe de Thomas Gordon methode. Dit houdt o.a. in dat wij “Ik-boodschappen” uiten (“Ik vind het niet prettig als jij zo luid schreeuwt terwijl ik praat, want dan kunnen de andere kinderen mij niet verstaan.”) i.p.v. “Jij-boodchappen” (“Houd jij eens op met schreeuwen.”) Ook is deze methode geschikt om conflicten tussen kinderen onderling op te lossen.