De communicatie bij Kindercentrum ZieZoo verloopt zo direct en flexibel mogelijk. Bij het brengen en halen van uw kind hebben wij met u contact o.a. via onze oudertafel.

Voor operationele zaken zoals het afmelden van uw kind, het doorspreken van bijzonderheden m.b.t. de opvangtijd en alle zaken die urgent zijn, verzoeken wij u mondeling (persoonlijk of telefonisch) te richten tot uw teamcaptain. Wij verzoeken u informatie die voor ons van belang is, en die op korte termijn speelt, ALTIJD MONDELING door te geven.

Indien u mededelingen doet via de ouderportal of e-mail verzoeken wij u altijd eerst de bevestiging/het antwoord hierop af te wachten alvorens ervan uit te gaan dat die mededeling door ons is verwerkt. E-mail verkeer is namelijk minder betrouwbaar qua ontvangst en wordt door ons wel met regelmaat maar niet op ieder moment gecheckt.

Het is voor ons prettig als u ons tijdig over zaken informeert opdat wij e.e.a. kunnen verwerken of ons team tijdig kunnen instrueren.

Mededelingen "op het schoolplein" terwijl wij kinderen halen of brengen, zijn voor ons niet zo handig aangezien deze berichten niet direct verwerkt kunnen worden en dan eventueel niet goed kunnen doorkomen of vergeten worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Formele zaken zoals de aanvraag van een mutatie in de opvangdagen of een opzegging verlopen altijd schriftelijk. Dat kan bij voorkeur via de ouderportal.

E-mail adres locatie

Indien u een e-mail wilt sturen verzoeken wij u het e-mail adres van de locatie te gebruiken. Deze e-mail box wordt namelijk niet alleen door de teamcaptain gelezen maar ook door andere teamleden. Zo kan uw vraag bij afwezigheid van de teamcaptain ook worden beantwoord. Stuurt u geen e-mail naar info, de zakelijke e-mail van uw teamcaptain e.d. waarmee u het risico loopt dat deze niet of later wordt beantwoord.
Nogmaals verzoeken wij u alleen een e-mail te sturen voor zaken die niet urgent (< 1week) zijn of niet via de ouderportal kunnen worden aangevraagd.

Ouderportal

Via de ouderportal, waartoe u een inlogcode heeft ontvangen, kunt u mutaties opgeven, extra opvang aanvragen, afmeldingen doorgeven (let op wel minimaal een week van te voren, anders graag mondeling) en opzeggen.
Op de ouderportal staan ook uw facturen alsmede jaaropgave. Ook heeft u toegang tot besloten informatie. Dat is o.a. dit informatieboekje maar ook notulen van uw Ouderraad.

Via "kindkenmerken" houden wij bij of er kinderen zijn met allergieën, diëten, medische indicaties e.d. Ook kunnen wij zien wie er in het bezit is van een zwemdiploma (voor ons noodzakelijk te weten i.g.v. uitjes of spelen bij water).

Kalender

Op de eerste pagina van uw locatie nieuwsbrief treft u belangrijke data aan. Dat kan voor heel ZieZoo zijn of voor uw locatie.

Ouderavonden, familiedagen e.d. staan tijdig vermeld opdat u er met uw agenda rekening mee kunt houden.
Soms is aanmelden gewenst. In dat geval kunt u zich aanmelden via een intekenlijst op de vestiging of de e-mail link in de uitnodiging.

Oudercontact

Zoals u weet stellen wij een goed contact met de ouder zeer op prijs. Wij vinden dat niet alleen uw kind maar ook u zich thuis moet voelen bij ons. Als u uw kind komt ophalen, is er een kopje koffie of thee en tijd voor u om even rustig de gebeurtenissen van die dag bij ZieZoo in u op te nemen. Wij proberen altijd even met u te spreken over het welzijn van uw kind.

Met regelmaat zullen wij ook een “inloop” houden waarbij u op informele wijze kunt praten met het team, diverse informatie in u kunt opnemen, etc. Ook organiseren wij met regelmaat activiteiten voor kind en ouder zoals bijvoorbeeld een barbecue of familiedag. Wij vragen uw begrip voor onze terughoudendheid t.a.v. het aanbieden van alcoholische dranken omdat wij u en uw kind(eren) na afloop verantwoord huiswaarts willen laten keren.

Ook houden wij een ouderavond. Teneinde deze bijeenkomst voor u qua vorm en inhoud interessant te houden, proberen wij dit zo veel mogelijk interactief te doen. Dit kan bijvoorbeeld een extra programma onderdeel zijn zoals een pedagogische dialoog omtrent een thema. Eenmaal per jaar organiseren wij een speciale gezamenlijk ouder- en relatieavond ZieZoo Café die op een externe gezellige locatie wordt gehouden.

De ontwikkeling van uw kind houden wij ook bij via ons kindvolgsysteem. U krijgt van ons feedback in de vorm van een persoonlijk gesprek waartoe u uitgenodigd zal worden.

Indien u vertrouwelijk met ons wilt spreken, verzoeken wij u om een afspraak te maken opdat wij in alle rust en privacy met u kunnen praten.