Kwaliteit staat voorop bij ons pedagogisch handelen en alle diensten die bij bieden voor uw kind en voor u.
Onze teamcaptains van de locaties doen er alles aan om de opvang zo optimaal mogelijk aan te bieden. Het Servicebureau bewaakt de kwaliteit.

Beleidscyclus

In ons kindercentrum leggen wij ons beleid en protocollen/huisregels vast. Deze beleidsstukken worden geƫvalueerd en indien nodig bijgesteld.
Sommige documenten worden alleen aangepast indien wij ons beleid aanvullen of aanpassen.
Andere beleidsdocumenten worden aangepast bij gewijzigde regelgeving.
En sommige documenten worden aan een jaarlijkse update onderworpen, dat zijn:
- Risico inventarisatie (RIE) Veiligheid met bijbehorende actieplan (huisregels) en jaarverslag
- Risico inventarisatie (RIE) Gezondheid (idem)
- Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid
- Pedagogisch werkplan
- Jaarverslag klachten Ouders
- Jaarverslag klachten Ouderraad
- Jaarverslag Ouderraad (ondanks onze moeite krijgen wij helaas niet altijd een jaarverslag van de Ouderraad)

Wilt u documenten inkijken? Vraag ons ernaar.

Registratie en toezicht

Onze kindercentra zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Het registratienummer van uw locatie vindt u op onze website op de locatie pagina, bovenaan bij de contactgegevens. Wij hebben op dat registratienummer een link opgenomen waarmee u rechtstreeks uitkomt bij uw locatie in dit Landelijk Register.

Alleen als uw kind opvang geniet bij een geregistreerd kindercentrum kunt u kinderopvangtoeslag ontvangen (mits u aan de overige voorwaarden voldoet). Een kindercentrum wordt alleen opgenomen in het LRK als het aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang voldoet.

De kwaliteit van ons centrum wordt tevens gecontroleerd door de Gemeente. De toezichthouder hiertoe is de GGD. Deze inspecties zijn gebaseerd op de beleidsregels in het kader van de Wet Kinderopvang. De beoordelingen van deze inspecties worden door ons aan de ouders via de Ouderraad of nieuwsbrief gecommuniceerd.
Bovendien zijn de inspectierapporten via de eerder vermelde link te bekijken alsmede heeft u te allen tijde inzage op uw vestiging in dit rapport (wij printen dan terplekke onze digitale versie voor u uit).

Veiligheid

Beleid Veiligheid en Gezondheid

Veiligheid in ons centrum staat uiteraard voorop. Ons gebouw waarin wij gehuisvest zijn, voldoet aan de GGD en brandweer voorschriften. Onze veiligheidsprotocollen zijn ook afgestemd op die van de school (indien gehuisvest in 1 gebouw). Jaarlijks maken wij een risico inventarisatie (RIE) veiligheid en een RIE gezondheid. De mogelijke risico's worden ingeschat op de kans dat deze zich voordoet en het gevolg ervan. In ons actieplan vermelden wij de huisregels die wij hanteren om deze risico's te voorkomen. In ons beleidsplan Veiligheid en Gezondheid beschrijven wij tevens de meest belangrijke risico's en hoe wij handelen mocht dit zich voordoen. Onze werkplannen houden hiermee rekening. Jaarlijks wordt al het materieel gecontroleerd en houden wij een calamiteitenoefening.
Wilt u nader inzicht in ons beleidsplan, laat het ons weten.

EHBO-BHV
Al onze medewerkers worden getraind in kinder-EHBO. Wij doen dit in de vorm van "blended learning": via e-learning alsmede praktijktraining. Deze training wordt gegeven door een extern gespecialiseerd bedrijf. Wij hanteren een brandprotocol. ZieZoo heeft gediplomeerde Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) die getraind zijn in brandbestrijding en EHBO. Onze medewerkers krijgen een certificaat voor deze trainingen en wij onderhouden deze kennis en vaardigheden d.m.v. herhalingscursussen. De GGD controleert of onze medewerkers adequaat geschoold zijn.

Ouders
Binnen en buiten het centrum zijn wij verantwoordelijk voor uw kind, tot het moment van overdracht. Wij verzoeken u ermee rekening te houden dat u op het moment van ophalen verantwoordelijk bent voor uw kind bij het verlaten van ons centrum. Wij stellen het op prijs als u bij het verlaten van het pand uw kind niet zonder toezicht in de gang, trap en buiten laat en uw kind in het gebouw niet laat rennen. Doet u de deur achter u dicht en laat u geen voor u onbekenden binnen. Dergelijke regels maken namelijk ook onderdeel uit van onze risico inventarisatie veiligheid en, indien van toepassing, afspraken met samenwerkende scholen.

Tenslotte verwachten wij tijdens ouder- en kindevenementen dat u op die momenten de verantwoording heeft over uw kind.

Algemene voorwaarden

Bij uw overeenkomst kinderopvang van uw kind heeft u uw akkoord gegeven voor onze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan gepubliceerd op onze website.
In deze algemene voorwaarden zijn opgenomen de algemene voorwaarden van de branche organisatie Kinderopvang, waar wij als kindercentrum bij aangesloten zijn, alsmede het Convenant Kwaliteit. Onze algemene voorwaarden passen wij aan indien voormelde algemene voorwaarden of het Convenant een update heeft ondergaan.

Privacy protocol

Ons privacy statement kunt u op onderaan onze website nalezen.

Foto en filmprotocol
Voor onze documentatie en voor de kinderen als reflectie maken wij regelmatig foto en filmopnamen. Ook ouders stellen het erg op prijs om te zien wat wij zoal met de kinderen doen. Ons beleid is hierbij dat wij, voor externe publicatie, nooit namen en foto's combineren zodat er geen herkenning kan ontstaan.

  • Facebook: algemene foto's zonder herkenning, geen namen
  • Website: foto's die een impressie geven van een activiteit: idem facebook.
  • Foto's van ouder-kind evenementen kunnen op onze website of facebookpagina worden gepubliceerd.
  • Publicaties in kranten, flyers e.d.: hiervoor gebruiken wij nooit een foto van de kinderen (soms gebeurt dit als de ouder dit expliciet leuk vindt, in het algemeen kopen wij rechtenvrije foto's hiertoe).
  • Voor opleidingsdoeleinden gebruiken wij foto- en vooral filmmateriaal dat wij intern bespreken. Wij willen geen kind uitsluiten van de groep bij interactie tijdens activiteiten of vrije momenten. Derhalve gaan wij er van uit dat de ouder toestemming geeft voor dit foto- en filmmateriaal dat uitsluitend intern gebruikt wordt.

Klachten of suggesties

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Het kan voorkomen dat u als ouder toch ergens niet tevreden over bent. Hiertoe hanteren wij een klachtenprocedure die u onderstaand als link aantreft.

Samenvattend komt het er op neer dat wij graag persoonlijk van u vernemen als u ergens ontevreden over bent. Dat kan een kleine ergernis zijn maar ook een klacht. In beide gevallen stellen wij het op prijs als u ons dat in het dagelijks contact dat u op de vestiging heeft, bij het brengen of halen van uw kind, aan ons meldt. Misschien kunnen wij u terplekke geruststellen of moeten wij een aparte afspraak maken.
Soms kan ook de Ouderraad ingeschakeld worden.

Komt u er niet uit met uw teamcaptain, dan kunt u een e-mail sturen naar het Servicebureau. De link naar ons e-mail adres vindt u op onze homepage rechts bovenaan.

Bent u alsnog ontevreden, dan kunt u uw klacht kenbaar maken aan de geschillencommissie. Bekijk hiervoor onze klachtenprocedure en bijgaande informatie over de geschillencommissie.