Meldcode

De Meldcode Vermoeden kindermishandeling is verplicht in de kinderopvang branche. Dit heeft betrekking op huiselijk geweld, misbruik, intimidatie, maar ook in een andere omgeving en zelfs misbruik door beroepskrachten of seksueel overschrijdend gedrag tussen kinderen. Kindercentrum ZieZoo hanteert deze meldcode.

Dat betekent dat onze medewerkers alert en geschoold zijn op signalen van kindermishandeling. Een aantal medewerkers zijn geschoold als aandachtsfunctionaris. Vermoedens worden conform het stappenplan uitgewerkt en er heerst een transparante werksfeer. Hierbij kunnen wij ook gebruik maken van het meldpunt en advies van Veilig Thuis. Medewerkers kunnen terecht bij hun leidinggevende. Maar kunnen ook terecht bij een vertrouwenspersoon. Dit geldt overigens ook voor kwesties tussen teamleden.

Indien realiseerbaar is ons gebouw van binnen zo open mogelijk en kunnen wij transparant werken. Door onze manier van samenwerken, in teamverband, voorkomen wij dat medewerkers langere tijd alleen met kinderen kunnen zijn. Daarmee spelen wij in op het zogenaamde "4-ogen" principe dat in het kinderdagverblijf geldt, en waartoe wij een protocol hebben opgesteld.

Mocht u meer informatie wensen, kunt u zich wenden tot uw teamcaptain.

Zorgen

Bij zorgen over een kind, dat verder gaat dan de observatie via het kindvolgsysteem, vullen wij een zorgformulier in. U kan denken aan structureel opvallend gedrag of fysieke problemen. Vaak is de pedagogisch coach hierin ook geraadpleegd. De teamcaptain bespreekt de zorgen met de ouder(s). Wij houden de ontwikkeling in de gaten, met de ouder(s) en spreken een gezamenlijke aanpak af. Daarbij kan ook de school betrokken worden indien van toepassing en onder akkoord van de ouders.

Bepaald gedrag kan leiden tot of voortkomen uit signalen die wij via de Meldcode moeten behandelen en waardoor dit traject wordt opgestart. Maar dat hoeft niet het geval te zijn. Het gaat er om dat het kind zo goed mogelijk geholpen wordt, samen met de ouders.

Wij kunnen ook een melding doen in de Verwijsindex. Dat is een (landelijke) registratie waar zorgverleners een match kunnen krijgen als het kind door hen gemeld is. Het is dan mogelijk om contact te zoeken zodat er samengewerkt kan worden. Het kan zijn dat ouders deze zorg niet willen bespreken of erkennen. In dat geval kunnen wij ook zonder toestemming van de ouders een melding doen als de zorgen zwaarwichtig zijn.