Servicebureau

Kindercentrum ZieZoo is een kleinschalige organisatie. Het servicebureau bestaat uit het oprichters echtpaar Marriëtte en Per. Zij dragen zorg voor het concept en bewaken de kwaliteit. Aan de locaties worden ook eisen gesteld t.a.v. training en opleiding, certificering, e.d. Het servicebureau faciliteert de locaties met een volledig geïntegreerd automatiseringssysteem voor kindplanning, financiële administratie, kindregistratie e.d. alsmede een intern kwaliteits Handboek. Er vindt gezamenlijk marketing plaats, en er staan pedagogisch coaches klaar die ondersteunen op pedagogisch gebied, enz. Er ligt een kader, er zijn collega's en er is een klankbord. Hierdoor kan de locatie zich concentreren op de kerntaak: kinderopvang. De overhead binnen het centrum blijft beperkt waardoor wij meer kunnen bieden zoals een goed gekwalificeerd team en kwaliteit van de activiteiten.
De locaties worden begeleid door een operationeel directeur en ondersteund door een roulerend teamcaptain die bij vakantie of ziekte kan vervangen.

Hierna bespreken wij uit welke medewerkers ons team bestaat. Op onze website kunt u al onze teamleden met hun foto en hun functie en introductie zien.

Teamcaptain (uw vestigingsmanager)

Wij hebben dus geen hoofdkantoor. Voor al uw vragen en verzoeken, zoals een aanvraag voor een extra dag of een vraag over uw factuur, kunt u terecht bij uw vestigingsmanager, die wij teamcaptain noemen.
Door onze platte organisatie zijn de lijnen kort en krijgt u snel een antwoord.

Voor al uw vragen en verzoeken verloopt het contact via de teamcaptain:

  • mondeling op de locatie
  • via de ouderportal (bijv extra dag of ziekmelding)
  • telefonisch met de locatie (buiten openingstijden kunt u bericht inspreken)
  • via de locatie e-mail

NB: urgente zaken (< 1 week) uitsluitend mondeling bespreken zodat wij tijdig kunnen reageren.

Vaste gezichten

Op het kinderdagverblijf zijn er vaste begeleiders per groep. Ook op het kinderdagverblijf kunnen activiteiten door vakkrachten worden verzorgd.

De omvang van ons kindercentrum alsmede ons team is van een zodanige grootte dat de kinderen alle teamleden kennen. De teamleden doen afwisselend activiteiten met de kinderen, soms per groep en soms met meerdere groepen. Door dit beleid zal het kind geen probleem ondervinden indien iemand van de leiding afwezig is.

Mentoren

Het team van ZieZoo is opgedeeld in zogenoemde mentoren. Een mentor is verantwoordelijk voor de algehele begeleiding van het kind. Dit betreft de opvang in algemene zin, praktische zaken, alsmede de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van het kindvolgsysteem. De observaties uit ons kindvolgsysteem worden gebruikt bij het oudergesprek dat wij met u hebben. ZieZoo kent vaste mentoren op de groepen. De groepen kunnen tijdens activiteiten door andere medewerkers, zogenaamde vakkrachten, begeleid worden.

Vakkrachten

ZieZoo werkt met vakkrachten die door hun opleiding en ervaring een eigen specialisatie hebben. Zo verzorgen gediplomeerde sportvakkrachten de sportactiviteiten, onze kunstenaars de beeldende vorming activiteiten, enz. Op de website kunt u per locatie zien hoe het team is samengesteld en wie welke activiteiten verzorgt.

ZieZoo beschikt ook over eigen centrale pedagogische coaches die onze teams ondersteunen. Zij werken mee op de groep zodat zij medewerkers ter plekke kunnen coachen. Ook nemen zij deel aan teambijeenkomsten waar pedagogische thema's worden besproken. Zij geven interne trainingen en schrijven maandelijks een pedagogische nieuwsbrief. ZieZoo heeft een eigen leeromgeving (e-learning), ZieZoo Academy, waar onze coaches ook leermateriaal plaatsen.

Groepen

Kindercentrum ZieZoo kent verschillende leeftijdsgroepen. Deze leeftijdsgroepen staan beschreven op onze website en kunnen mogelijk per locatie iets afwijken. In de regel hanteren wij de volgende groepen:

Binnen het kinderdagverblijf (0-4 jaar) werken we met 2 leeftijdsgroepen. Een speciale babygroep van 0 jarigen en een verticale leeftijdsgroep van 1 tot 4 jaar. Zo bootsen we enerzijds de huiselijke situatie na maar waarborgen we voor de allerjongsten de meeste rust en aandacht. Voor de baby's gaan we uit van het dagritme van het individuele kind. Voor de verticale groep bieden we ontwikkelingsgericht activiteiten aan. Bijvoorbeeld als de jongste kinderen in de verticale groep rusten, krijgen de oudere kinderen gezamenlijk een activiteit aangeboden.
Op de peutergroep krijgen kinderen van 2 tot 4 jaar opvang aangeboden. Dat is 1 leeftijdsgroep.
Op de buitenschoolse opvang (BSO) zitten kinderen van 4 tm 12 jaar. Wij hanteren standaard 3 leeftijdsgroepen. De jongste kinderen noemen wij de Kittens, de middelste leeftijdsgroep de Lynxen en de oudste kinderen de Rangers.
Het kan zijn dat er op uw locatie meer leeftijdsgroepen zijn, hetgeen aan de ouder wordt medegedeeld

Groepsgrootte en aantal medewerkers

Voor de maximale groepsgroottes en kind-leidster ratio’s (het aantal kinderen in verhouding tot het aantal pedagogisch medewerkers) verwijzen wij naar het Convenant Kinderopvang dat deel uitmaakt van de algemene voorwaarden die op hun beurt deel uitmaken van de overeenkomst die wij met u afgesloten hebben. Deze algemene voorwaarden vindt u op onze website.
De groepsgroottes kunnen per locatie verschillen. Dat kan te maken hebben met de beschikbare ruimten die wij hebben. In het pedagogisch werkplan van uw locatie staan de groepen en groepsgroottes beschreven. Als u daar nog meer over wilt weten, schiet dan uw teamcaptain aan.