Uw kindercentrum heeft een Ouderraad die de ouders vertegenwoordigt. Op onze website kunt u zien wie dat voor uw locatie zijn. Elk kindercentrum dient een oudercommissie te hebben (6 maanden na oprichting), die wij bij ZieZoo Ouderraad noemen. U kan de Ouderraad leden aanspreken of e-mailen (het e-mail adres staat op de website). De leden van de Ouderraad worden via stemming door ouders gekozen. Heeft u interesse om deel te nemen in de Ouderraad, laat het ons weten.

Adviesrecht

De Ouderraad heeft tot taak de belangen van de ouders van het kindercentrum en hun kinderen zo goed mogelijk te behartigen. Zij kan advies uitbrengen aan de directie over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake:

a) De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot:
- aantal kinderen/pedagogisch medewerkers
- groepsgrootte
- opleidingseisen beroepskrachten
- inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding
b) Pedagogisch beleidsplan
c) Voedingsaangelegenheden
d) Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
e) Openingstijden
f) Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
g) Wijziging van de prijs van de kinderopvang.

De Ouderraad is bevoegd de houder ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen waarop de ouderraad adviesrecht heeft.
De Ouderraad kan ook door de GGD naar haar mening gevraagd worden tijdens een inspectie.

Rol ouders

Om de directie goed namens alle ouders te kunnen adviseren is het belangrijk dat de Ouderraad weet hoe ouders over bepaalde zaken denken. Daarom zal de Ouderraad actief contact onderhouden met de ouders. De Ouderraad zal de ouders informeren omtrent de activiteiten van de Ouderraad, mogelijk onderwerpen aan de ouders voorleggen of vragen en suggesties van ouders bespreken. Ook de vergaderingen van de Ouderraad kunt u bijwonen. Niet elke Ouderraad is even actief, of betrekt ouders, ook al zouden wij dat graag zien. Het kan dus zijn dat u op uw locatie minder actief betrokken wordt. Wilt u graag uw betrokkenheid tonen, kom dan onze Ouderraad versterken!
Voor zover dat de Ouderraad notulen en een jaarverslag maakt en deze aan ons doet toekomen, publiceren wij deze via uw Ouderportal.

Communicatie en informatie

Informatie van de Ouderraad kan op verschillende manieren gecommuniceerd worden, afhankelijk van keuze van de betreffende Ouderraad:

  • een mededelingenbord van de Ouderraad
  • een "smoelenbord" met foto’s van de leden van de Ouderraad met daarbij de naam
  • aankondiging via Belangrijke data via nieuwsbrief
  • e-mail | mailing naar de ouders
  • notulen en/of jaarverslag via de ouderportal

Schiet de Ouderraad gerust aan met vragen of opmerkingen als u dat wilt.
Overigens is de Ouderraad er voor algemene zaken die meerdere ouders of kinderen aangaan. Voor punten die heel specifiek met één gezin, ouder of kind te maken hebben, kunt u contact opnemen met uw teamcaptain.

Wij hopen dat klachten vanuit de Ouderraad niet voor zullen komen. Maar als dat wel het geval is, dan gaan wij natuurlijk graag met de Ouderraad eerst in gesprek om de klacht op te lossen. Mochten wij er niet uitkomen, dan kan de Ouderraad gebruik maken van de geschillencommissie. Dit is dezelfde klachtenprocedure als voor ouders (zie Kwaliteit).