Hier beschrijven wij diverse zaken rondom de opvang van uw kind.

Intake en wennen

Onze kennismaking is gestart met de informatiebijeenkomst. Kinderen mogen ook mee tijdens deze bijeenkomst.

Voordat de opvang van uw kind start, nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek nemen wij alle praktische zaken met u door. Dit bezoek zal waarschijnlijk maximaal een uur duren. Uw kind is bij dit bezoek ook welkom en mag gedurende het gesprek, indien van toepassing, even op de groep kennismaken. Uw kind maakt op dat moment geen deel uit van de groep en gaat na het gesprek weer met u naar huis.

Wennen vindt plaats vanaf de datum waarop de opvang start. Dit heeft te maken met het feit dat uw kind ook tijdens wennen deel uitmaakt van de groep en wettelijk gezien meetelt. Bij een inspectie moet uw kind dus geregistreerd staan. Wennen voordat de opvang start, heeft als risico dat wij de groepsgrootte overstijgen. Wennen is afhankelijk van het individuele kind, of uw kind reeds opvang gewend is, e.d. Wij maken met u hierover afspraken.
U kan het wennen van uw kind bevorderen door zelf kordaat afscheid te nemen van uw kind. In veel gevallen is het afscheid voor de ouder moeilijker dan voor het kind; uw houding is daarom van belang.

Voor BSO kinderen: indien de ingangsdatum van de opvang net na een schoolvakantie valt, raden wij ouders aan te starten in die vakantie (1 of meerdere dagen). Vakantie dagen zijn namelijk hele geschikte dagen om te wennen. Omdat er geen school is, is er meer tijd, het zijn uitermate ontspannen dagen. Er staan ook leuke activiteiten op het programma waaraan het kind makkelijk mee kan doen. Er zijn op deze dagen meestal meer teamleden aanwezig en het kind leert zo iedereen kennen. Als het kind dan met school start, dan hoeft het alleen nog te wennen aan school. Dat maakt de overgang makkelijker. Ook kent het kind reeds het teamlid dat het kind uit school ophaalt.

Extra opvangdagen en vakantie-opvang

De openingstijden staan op onze website vermeld en zijn u bekend voor aanvang van de opvang van uw kind(eren).

Vakantieopvang
Vakantieopvang betreft de opvang tijdens vakantieperiodes en losse vakantiedagen. Uiteraard alleen op de weekdagen waarvoor u voor uw kind bij ons opvang heeft afgesloten.
Extra vakantieopvang is mogelijk. Dit kan een enkele vakantiedag betreffen alsmede structureel op een weekdag waarop uw kind tijdens schoolweken geen opvang geniet. Dit kan via de ouderportal worden aangevraagd. Bij structurele extra vakantieopvang maken wij voor u een offerte.

Studiedagen
Studiedagen van school zijn (meestal) niet in het tarief opgenomen maar ons centrum is wel op deze dagen geopend. Geeft u uw kind daarvoor wel tijdig (minimaal een week) van te voren op, wij moeten immers zorgen voor voldoende personeel. Extra opvang kunt u aanvragen via de ouderportal. Voor urgente opvang (binnen een week) verzoeken wij u mondeling contact op te nemen met de teamcaptain van uw centrum.
Het kan zijn dat studiedagen op uw locatie wel zijn opgenomen in het contract dat wij met u hebben. In dat geval komt uw kind op deze dagen naar ons toe. Het is prettig als u uw kind tijdig afmeldt als het deze dag niet komt.

Wij proberen alle verzoeken voor extra opvang te honoreren maar houdt u rekening dat wij afhankelijk zijn van de beschikbare capaciteit die wettelijk is vastgelegd en gecontroleerd kan worden.Extra dagen opvang kunnen worden aangevraagd via de ouderportal (minimaal een week van tevoren, anders zowel via de portal alsmede mondeling). De extra dag wordt op een volgende factuur in rekening gebracht. Het tarief van de extra dag is gebaseerd op het dagdeel/de dagdelen (bijvoorbeeld een hele dag, wel of geen verlengde middag etc.).

U betaalt uitsluitend over de extra opvang. Wenst u bijvoorbeeld studiedagopvang op een dag dat uw kind normaliter in de middag bij ons komt, dan brengen wij alleen een toeslag voor de ochtend in rekening.

Extra opvang wordt alleen gehonoreerd indien de kind- en personele bezetting dit mogelijk maakt. In geval van urgente situaties kunt u altijd een aanvraag doen.

Ruilen van dagen

Wilt u een keer voor uw kind(eren) een dag ruilen? Dat kan.
Daar hebben wij voor de duidelijkheid, redelijkheid en ten behoeve van de stabiliteit van de groepen wel wat regels voor opgesteld. Indien er veel geruild wordt, door diverse ouders, geeft dat namelijk veel onrust op de groep. En dat is niet in het belang van de kinderen en niet conform de Wet Kinderopvang.

Ons ruilbeleid:

Neemt u 2 of meer contractuele weekdagen af? Dan mag u op jaarbasis in totaal 10 keer ruilen.
Heeft u 1 contractuele weekdag? Dan mag u in totaal op jaarbasis 6 keer ruilen.
Dit geldt per kind.
Start of eindigt uw contract gedurende het kalenderjaar? Dan worden de ruildagen naar rato berekend.

Spelregels:

  • Ruilen is alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid. Wacht u altijd eerst de bevestiging af!
  • U kunt alleen dezelfde opvangvormen ruilen. Bijvoorbeeld naschoolse opvang een keer ruilen voor een andere naschoolse middag en een vakantiedag voor een andere vakantiedag. U kunt geen korte opvang ruilen voor een langere opvang, zoals een middag ruilen voor een vakantiedag.
  • Opvang waar wij speciaal extra medewerkers voor inroosteren komen niet in aanmerking voor ruilen (in het algemeen zijn dit namelijk momenten die wij als service aanbieden, zelfs vanaf 1 kind maar die daardoor reeds onder kostprijs worden aangeboden). Dit betekent dat de extra (ochtend)opvang i.v.m. een studiedag, en de voorschoolse opvang, niet onder de ruil-regeling vallen.
  • Ruilen kan niet met terugwerkende kracht (een afmelding in het verleden leidt dus niet tot een extra dag in de toekomst).
  • Een aanvraag voor ruilen moet minimaal 1 week van te voren worden aangevraagd. Dat kan via de ouderportal. Zo hebben wij tijd om te beoordelen of er plaats is en of er voldoende medewerkers ingeroosterd of beschikbaar zijn. Ook kunnen wij deze aanvraag in onze planning verwerken, van belang voor eventuele haal- en brenglijsten, e.d.
  • Er zijn verder geen beperkingen aan het ruilen in de toekomst (hoeft dus niet binnen een bepaalde periode te vallen).
  • Een eenmaal aangevraagde en toegekende ruildag kan niet meer geannuleerd worden en gaat van uw saldo van ruildagen af. Wel kunt u uw kind voor deze dag alsnog afmelden.
  • Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij een extra kind alleen kunnen opvangen indien aan de eisen van de Wet Kinderopvang wordt voldaan (groepsgrootte en kind-leidster ratio). Wacht u derhalve eerst even op ons akkoord. Aanvragen, zowel mondeling, via email of ouderportal derhalve minimaal een week van tevoren. Urgent ruilen alleen via mondeling contact hierover.

Zusjes en broertjes

Kinderen die een zusje op broertje op ZieZoo hebben, genieten voorrang bij plaatsing.

In het KDV kunnen de kinderen op dezelfde groep worden geplaatst als u dat wenst. Dat benadert de thuissituatie. Dit kan alleen als de groep toereikend is voor de betreffende leeftijden (verticale groep).

De kinderen zullen op de BSO meestal in verschillende leeftijdsgroepen ingedeeld zijn. Zo krijgen zij activiteiten aangeboden die zijn afgestemd op hun leeftijd. Wij werken namelijk ontwikkelingsgericht. Natuurlijk zien de kinderen elkaar vaak genoeg aangezien onze opvang beperkt qua grootte is en wij geen overplaatsing naar andere locaties kennen (elke ZieZoo vestiging is zelfstandig, werkt wel samen maar voegt geen groepen samen). Ook sommige uitstapjes of uitvoeringen geschieden locatiebreed.

Alhoewel u misschien verwacht dat het wennen makkelijker is als de broertjes/zusjes bij elkaar zijn, is het niet altijd wenselijk dat de kinderen bij elkaar in de groep zitten. Het leggen van sociale contacten, het maken van vriendjes gaat erg goed aangezien wij de kinderen goed in de groep introduceren alsmede door onze werkwijze met begeleide activiteiten. De kinderen worden altijd direct en goed in de groep opgenomen. Zo hebben zij vanaf de eerste dag al nieuwe vriendjes.

Vriendjes
Vriendjes (van school) kunnen bij elkaar in 1 groep zitten. Alhoewel het voor kind en ouder een prettige gedachte kan zijn dat kinderen elkaar al kennen, is het in de praktijk voor kinderen geen noodzakelijk houvast. Kinderen maken zelf vriendjes of dit nu op school of op het kindercentrum is. Indien vriendjes teveel naar elkaar toetrekken en daardoor storend gedrag in de groep vertonen, zal daarop passende actie worden ondernomen.

Tijdens de opvang maken wij uitstapjes. Tijdens uitstapjes dragen de kinderen altijd een herkenbaar gekleurd veiligheidsvestje alsmede ons telefoonnummer via een polsbandje. Dit telefoonnummer is doorgeschakeld naar de mobiele telefoon van de begeleider. Uit veiligheidsoverwegingen is de naam van het kind niet zichtbaar op (de kleding van) het kind.

Bij uitstapjes, waarbij hulp vanuit ons kindercentrum niet direct kan worden geboden, wordt altijd een rugzak meegenomen met daarin EHBO/beten en steken materialen enz.
Onze medewerkers nemen buiten het centrum altijd mobiele telefoons mee.